trans.bid

Правила за членовете на trans.bid


1. Изпълняване на задълженията с добра воля

Участниците в trans.bid се съгласяват, че има много фактори, които могат да окажат влияние върху процесите на офериране и транспортиране:

  • Софтуерни и хардуерни проблеми могат да ограничат или променят функционирането на системата
  • Проблеми от дейността на товародателите могат да направят невъзможно навременното осигуряване на товарите или да променят количествата им
  • Проблеми с транспортните средства и маршрутите могат да забавят или направят невъзможна доставката

     
Въпреки това, всеки от членовете на trans.bid трябва да положи максимални усилия и добра воля да изпълни своите задължения.

2. Точна писмена комуникация

Всеки от участниците е длъжен да информира в писмена форма партньорите си от системата максимално точно и навременно за всички събития, които касаят договорените сделки. Товародателите са длъжни да опишат коректно товара и параметрите на транспорта, които спедиторите трябва да съблюдават.

3. Параметри на запитването

Всички параметри на едно запитване се виждат само от поканените спедитори. Посочените в полето "Условия" са с приоритет пред другите параметри на запитването.

4. Време на натоварване

Спедитора трябва да вдигне товара ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на датата посочена като дата на товарене, в запитването за транспорт. Товаренето се извършва в интервала 9:00 - 17:00 ч. местно време. Възможно е по взаимно договаряне, датата за товарене да бъде отложена, при запазване на крайния срок за получаване, като това трябва да стане не по-късно от 24 часа преди началото на деня за товарене.

В случаите, когато не е спазена датата на товарене по заявка, спедитора ще бъде санкциониран за всеки ден забава в размер на 5 лв/палет/ден.

5. Време за доставка

Спедиторът е длъжен да достави товара на датата и мястото посочени в колоната "Разтоварване". Ако не е посочен точен час, се предполага, че доставката може да бъде извършена в интервала 9:00 - 17:00 ч. местно време. При възможност, избраният спедитор може да договори и по-кратък срок за доставка с товародателя.

6. Допълнителни условия и забележки

В полето "Забележка" към офертите, които транспортните фирми подават могат да се опишат някакви ограничения или изисквания. При това положение, товародателят може да не приеме офертата, дори и тя да е печеливша.

7. Подаване на оферти

Само поканените спедитори получават достъп до страниците на запитванията, от където могат да подават своите оферти. По изключение, единични оферти в trans.bid могат да бъдат изпращани по имейл или факс или телефон. До изтичането на времето за офериране, всяка фирма може да предложи множество оферти, като условието е те да са с намаляващи цени. Всеки, който първи потвърди началната цена или първи понижи текущата цена със сума, по-голяма или равна на стъпката, е текущият победител. След приключването на оферирането текущият победител става краен победител. Стъпката може да е фиксирана или да се променя в зависимост от текущата цена. Някои от запитванията може да нямат начална цена.

8. Оттегляне на оферти

Системата trans.bid не толерира оттеглянето на подадени вече оферти. Въпреки това, ако спедитор/превозвач допусне грешка при подаването на оферта си, той има право да я оттегли до 90 /деветдесет/ секунди след подаването. По време на оферирането всеки един спедитор или превозвач може да оттегли само 3 /три/ свои оферти за едно запитване.

9. Групиране на запитванията в партиди

Товародателите могат да създават партиди от запитвания, състоящи се от отделни лотове. Системата дава възможност спедиторите да оферират по различни комбинации от лотове на една и съща партида от запитвания. Товародателят може да избере най-изгодната за него комбинация от оферти, която покрива цялата партида.

10. Офериране във валути

Някои от запитванията могат да позволяват офериране във валути. При подаване на оферти във валути, те се конвертират към лева съгласно валутните курсове на ЕЦБ за деня.

11. Приключване на оферирането.

Оферирането по запитванията приключва с настъпването на датата и часа, определени от товародателя. В случай, че печеливша оферта се добави или оттегли в момент, в който до края на оферирането остават по-малко от три минути, времето се удължава, така че до края да остават точно три минути. След края на редовното време, всеки един спедитор може да направи най-много 3 /три/ оферти.

12. Оттегляне на запитване

В случай на промени в параметрите на запитването, настъпили поради външни или вътрешни причини, товародателят си запазва правото да оттегли запитването и да създаде ново, в което са отразени новите обстоятелства.

13. Възлагане на заявка за транспорт

Товародателят се свързва с предложилия най-добрата оферта след изтичането на срока за подаване на офертите с предложение за възлагане на поръчка. В случай, че фирмата предложила най-добра оферта откаже извършването на транспорта, товародателят се свързва със следващата фирма, предложила най-добра оферта.
В случай, че по запитване има подадена само една оферта, Товародателят си запазва правото да я коментира (да поиска отстъпка) и/или откаже, ако тя надхвърля значително заложената сума за доставката до съответния адрес. В такъв случай, Товародателят има право да потърси други варианти за доставка, или да активира запитването отново.
Заявката за транспорт се изпраща в писмена форма – по e-mail или факс до спедитора или превозвача, а той от своя страна, я връща потвърдена.

14. Рейтинг на участниците

За да селектира само надеждни превозвачи и коректни товародатели в trans.bid се използва вътрешна система за определяне на рейтинг на участниците. Всички случаи на некоректно изпълнение на задълженията от страна на спедитор или товародател трябва да се описват и изпращат на адрес issues [аt] trans.bid